Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Borkowice
v 3.25
GMINA BORKOWICE
Komunikaty 
Wiadomości 
Wójt 
Rada Gminy 
Urząd Gminy 
Prawo Lokalne 
Jednostki organizacyjne 
Inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 
Oferty inwestycyjne 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe 
Poradnik Interesanta 
Mienie Gminne 
Wybory Samorzadowe 2014 
Nabór na wolne stanowiska pracy  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  
Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski  
Ochrona Środowiska 
Regulamin zbiorowego dostarczania wody i zborowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice 
Odpady komunalne 
Powszechny Spis Rolny 2010 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 
Informacje dla rolników  
Przedszkole Samorządowe w Ninkowie  
Działalność regulowana  
   Wniosek o wpisanie do rejestru  
   Oświadczenie 
   Rejestr Działalności Regulowanej  
Postanowienia 
Decyzje  
Do pobrania  
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 
Wybory Prezydenckie 2015 
Inwestycje mające wpływ na środowisko 
Referendum 2015 
Wybory Parlamentarne 2015 
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 
Petycje  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
działalność regulowana : 1809
strona glowna: 148845
    strona glowna / działalność regulowana  
   Działalność regulowana
 
  

Rejestr działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych

                   W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami i ustanawia nowe zasady finansowania , odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ustawa potocznie nazywana „ ustawą śmieciową” wchodzi w życie w dnia 1 stycznia 2012 r i nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku.

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2012 r. o zmianie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 ) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.

Na stronie Urzędu Gminy Borkowice zamieszczać będziemy informacje na temat wprowadzania nowego systemu.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borkowice obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1.  Nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

2.  Numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile taki przedsiębiorca posiada

3.  Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.  Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 us5t. 2.,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze , Wójt Gminy Borkowice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Borkowice oraz na stronie internetowej.

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 ).

 

Redaktor: Zdzisław Świerczyński

  ostatnia modyfikacja: 27 Czerwiec 2012 - 07:09
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna